شنو هما les amortissements

شنو هما les amortissements

1 mai 2019 0 Par Amine Nasrallah

شنو هوما Les amortissements ؟
أ سيدي #amortissement كيتطبق على actif immobilisé يعني classe 2 لكن طبيعة الحال ماشي كلشي، فقط :
Les immobilisation en non valeur
Les immobilisation corporelles
Les immobilisation incorporelles

أكثر حاجة غادي تلقاو ف amortissement هي les immobilisation corporelles.

قلنا أنه ف amortissement كاين 2 نواع:
– amortissement linéaire
– amortissement dégressif

نبداو بالنوع الأول : #linéaire
** On fixe une durée prévisionnelle d’amortissement
** La VNA est considéré comme nulle à la fin de la durée.
** Les dotations annuelles sont calculées sur la valeur d’origine..

شنو كنقصد ب durée prévisionnelle d’amortissement ؟ بكل بساطة ملي كنشري une voiture de service ف plan économique ديالي كنقول أنه هاد voiture غادي نخدم بيها فقط 5 سنين. يعني ملي كدوز هاد المدة هاديك voiture مكتبقا تسوى عندي والو …
شنو كنقصد ب #VNA أو la valeur nette d’amortissement ؟ بكل بساطة هي شحال ولات كتساوي voiture مع نهاية ديال كل عام مع العلم أنه فنهاية العام الخامس أتكون لقيمة ديالها 0 .
أخيرا la dotation هي شحال كتخسر voiture من القيمة ديالها كل عام.

دابا غادي ندوزو للحساب، كيفما قلت ليكوم قبل amortissement كنخدموها ب tableau . و كنحتاجو فيه 3 éléments :
Valeur d’origine : VO
La durée prévisionnelle d’amortissement : DPA
Le taux d’amortissement : Tx
منقول

Rate this post